MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp Chi Nhánh Quảng Nam

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Số seri: 28041318/28041319

Ngày mua hàng: 28-12-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 28-12-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Còn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Viện đi giao ngày 28/12/2020