Máy đếm tiền Azura 1212

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng PVB - CN Đà Nẵng

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy đếm tiền Azura 1212

Số seri: 0720211006/1020211010

Ngày mua hàng: 18-10-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 18-10-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thuật Long đi giao ngày 11/10/2021