Máy đếm tiền Azura CD86

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Công ty TNHH MTV Thương Mại Và Sản Xuất Khánh Hoàng

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy đếm tiền Azura CD86

Số seri:

Ngày mua hàng: 25-08-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 25-08-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thuật Long đi giao