Máy đếm tiền Azura CD86

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp Đống Đa Đà Nẵng

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy đếm tiền Azura CD86

Số seri:

Ngày mua hàng: 22-10-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 22-10-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Viện di giao ngày 22/10/2021