Máy đếm tiền Maxda 1212

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp Vĩnh Linh

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy đếm tiền Maxda 1212

Số seri: 120211122

Ngày mua hàng: 22-07-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 22-07-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ Thuật Long đi giao ngày 01/06/2021 - 28/06/2021 số lượng hai máy