Máy đếm tiền Maxda 2165

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng VCB - Chi nhánh Quảng Trị

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy đếm tiền Maxda 2165

Số seri:

Ngày mua hàng: 21-06-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 21-06-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thuật Long giao bến xe ngày 8/4/2021