Máy đếm tiền maxda 2804

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp Núi Thành

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy đếm tiền maxda 2804

Số seri: 0120213006/0120213009

Ngày mua hàng: 30-06-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 30-06-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thuật Thường đi giao ngày 8/3/2021