Máy đếm tiền Maxda BC38

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng PVCB đà nẵng

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : Ngân hàng PVCB đà nẵng

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy đếm tiền Maxda BC38

Số seri: 122020011

Ngày mua hàng: 20-10-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 20-10-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. kT Thường đi giao máy ngày 20/10/2020