Máy đếm tiền Xinda 2165

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Công ty Trung Việt

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp :

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy đếm tiền Xinda 2165

Số seri: 0120212100

Ngày mua hàng: 26-04-2021

Ngày kích hoạt bảo hành: 26-04-2021

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kỹ thật Thường đi giao ngày 22/4