Máy Hút Ẩm Dân Dụng Kèm Lọc Không Khí HM-920EN

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Agribank - CN khu công nghiệp đà nẵng

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : Agribank - CN khu công nghiệp đà nẵng

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy Hút Ẩm Dân Dụng Kèm Lọc Không Khí HM-920EN

Số seri: FJDYHM9202003049

Ngày mua hàng: 20-10-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 20-10-2020

Thời gian bảo hành: 2 năm

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. Kĩ thuật Thường đã giao ngày 20/10/2020