Máy khoan chứng từ DS98

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng BIDV quảng trị

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : Ngân hàng BIDV quảng trị

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Máy khoan DS 98

Số seri:

Ngày mua hàng: 06-11-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 06-11-2020

Thời gian bảo hành: 1 năm

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. kt thường đi giao máy