Máy maxda 2804

Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Ngân hàng NN và PTNT Việt nam - CN Huyện tiên phước QNAM

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Cơ quan/Doanh nghiệp : Ngân hàng NN và PTNT Việt nam - CN Huyện tiên phước QNAM

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2804

Số seri: 12022039

Ngày mua hàng: 29-10-2020

Ngày kích hoạt bảo hành: 29-10-2020

Thời gian bảo hành: 18 tháng

Trạng thái bảo hành: Đã hết hạn bảo hành

Nhật ký bảo hành, sửa chữa:

  1. kĨ THUẬT Thường đi giao máy ngày 29/10/2020